The Paul Kahle Fonds

הארכיון של פאול ארנסט קאלה (1875-1964).